نمایش پرتفو
ثبت تراکنش در پرتفو
تاریخ
استراتژی
نماد
اندازه اعمال
تعداد
قیمت
کارمزد
وجه تضمین
توضیح
ارزش
خرید/فروش نماد نوع تعداد اعمال قیمت کارمزد وجه تضمین خالص

OptionBaaz.ir مجموع
نمودار سود/زیان و ساخت استراتژی
سهم پایه اندازه قرارداد نرخ بهره %
Link
خرید/فروش نماد نوع تعداد اعمال قیمت دلتا IV % وجه تضمین آفست خالص
روز OptionBaaz.ir

خرید/فروش نماد نوع تعداد اعمال قیمت دلتا IV % وجه تضمین آفست خالص
روز OptionBaaz.ir

روز از امروز
نوسان %
نرخ بهره %
Max
Min
لیست استراتژی های ذخیره شده

دیده بان اختیار معامله

فیلتر ها
دارایی پایه
وضعیت
تا سررسید تا
حداقل ارزش M
نوع
ماه سررسید
دلتا تا %
قرارداد
var1 var2
ترتیب نمایش دو پارامتری
پارامتر اول
پارامتر دوم
افزودن نماد
واچ لیست

قرارداد اختیار

آخرین قیمت قیمت اعمال نقطه سر به سر
قیمت پایانی ارزش معاملات حجم معاملات
آخرین معامله تعداد معاملات میانگین حجم ماه
بلک شولز HV وضعیت مالی تاریخ سررسید
بلک شولز W_IV_SE اندازه قرارداد روز مانده
بلک شولز W_IV ارزش ذاتی ارزش زمانی
IV وجه تضمین حداقل وجه تضمین
دلتا اهرم موقعیت باز
گاما وگا تتا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
حقیقی
حقوقی

dailysliderCurVal
آخرین قیمت
قیمت پایانی
NAV
ارزش معاملات
حجم معاملات
میانگین حجم ماه
تلاطم تاریخی
میانگین وزنی تلاطم ضمنی
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
حقیقی
حقوقی